Історія кафедри

Історія | Професорсько-викладацький склад | Наукова діяльність кафедри | Дисципліни, які викладаються кафедрою

Кафедра приватного права та інтелектуальної власності була утворена 1 лютого 2006 року відповідно до рішення Вченої ради та наказу ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Утворення кафедри було зумовлене необхідністю забезпечення викладання курсів приватного права для студентів, які навчаються за спеціальністю «Правознавство», та дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів усіх напрямів, спеціальностей і форм навчання.

Шляхом реорганізації кафедри приватного права та інтелектуальної власності було утворено кафедру інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін 10 вересня 2010 року наказом ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького № 92 від 30.06.2010 року.

Професорсько-викладацький склад кафедри має значний досвід науково-педагогічної та практичної роботи у сфері інтелектуальної власності та приватного права. Професорсько-викладацький склад налічує 17 осіб, серед яких доктори наук, професори: д.і.н. Корновенко С.В., д.ю.н. Орлюк О.П.; доценти, кандидати наук: Попова Н.О. (завідувач кафедри), Боковня В.М., Гук Б.М., Іващенко В.А., Єльцов В.О., Кульбашна О.А., Тараненко С.М., Тараненко О.М., Постригань Т.Л., старші викладачі Василенко В.І., Кузьмінський О.О., Тростіна С.В., Шматков Р.П.

До освітнього процесу долучаються також юристи-практики, що працюють на посадах патентознавців, судових експертів з питань інтелектуальної власності тощо.

У своїй науковій роботі члени кафедри плідно співпрацюють з вітчизняними, зарубіжними, академічними, навчальними та державними установами. Так, 8 жовтня 2010 р. за ініціативи кафедри було укладено договір між Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України та Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького з метою вдосконалення науково-методичного забезпечення розвитку системи охорони інтелектуальної власності та координації патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи. В 2015 році на базі кафедри створено Центр інтелектуальної власності та управління проектами.

Традиційно, починаючи з 2010 р., кожного року кафедра організовує та проводить Всеукраїнські науково-практичні та Інтернет конференції а базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Співорганізаторами конференції виступають Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. За результатами роботи конференцій видаються збірники наукових праць.

Підготовка висококваліфікованих магістрів зі спеціальності «Інтелектуальна власність» – одне з головних завдань кафедри. Належне матеріально-технічне і навчально-методичне забезпечення кафедри, потужний професорською-викладацький склад, професійні бази практик дозволяють випускати справжніх фахівців у сфері інтелектуальної власності з фундаментальними знаннями у цій галузі господарювання.

На навчання за цим напрямом приймаються особи, які мають базову (бакалавр) або повну (магістр, спеціаліст) вищу освіту будь-якого напряму підготовки, без вимог до стажу роботи. Випускники кафедри конкурентоспроможні на ринку праці і працюють в органах виконавчої та судової влади, правоохоронних органах, на підприємствах державної системи правової охорони інтелектуальної власності та підприємствах різних видів економічної діяльності, в патентно-юридичних та адвокатських фірмах.

Фундатори кафедри

Ідея створення спеціальності «Інтелектуальна власність» в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького належить кандидату юридичних наук, доценту Комзюку Леоніду Трохимовичу. За його активної участі було зроблено і перші організаційні кроки у підготовці, і перший випуск фахівців з інтелектуальної власності.

2

Леонід Трохимович народився 10 квітня 1957 р. Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Історія» та Волинський державний університет ім. Лесі Українки за спеціальністю «Правознавство».

Стаж науково-педагогічної роботи майже 30 років. Зокрема, працював доцентом кафедри публічного права юридичного факультету Волинського державного університету ім. Лесі Українки, доцентом кафедри інтелектуальної власності, комп’ютерного та інформаційного права юридичного інституту Тернопільського державного економічного університету, З 2002 р. працює за сумісництвом старшим (провідним) науковим співробітником НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, виконував обов’язки заступника директора з наукової роботи цього інституту. Має досвід практичної роботи атестованим Міністерством юстиції України судовим експертом з питань інтелектуальної власності і старшим науковим співробітником підрозділу інтелектуальної власності університету. П’ять років завідував випусковою (для спеціальностей «Правознавство» та «Інтелектуальна власність» за ОКР магістр) кафедрою приватного права та інтелектуальної власності Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького.

З 1 листопада 2010 р. по 1 вересня 2013 р. – докторант юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (спочатку кафедри цивільного права, а з січня 2012 р. кафедри адміністративного права). Автор майже 100 наукових праць.

Нагороджений Почесною грамотою МОН України та грамотою Волинської облдержадміністрації.

Із 2010 р.- по цей час Комзюк Леонід Трохимович працює доцентом та заступником завідувача кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка,

Стрімкий подальший розвиток наукового, фахового, організаційного потенціалу кафедри і спеціальності «Інтелектуальна власність» відбувся з вересня 2010 року, коли кафедру очолив доктор історичних наук, професор, голова спеціалізованої вченої ради К 73.053.01 Корновенко Сергій Валерійович (в теперішній час проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, за внутрішнім сумісництвом продовжує викладацьку діяльність на кафедрі)

3

С.В. Корновенко у 1996 р. із відзнакою закінчив факультет української філології Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Українська мова, література та історія», залишився навчатися в аспірантурі та з 1999 р. працює на викладацьких посадах. У 2000 р. успішно захистив кандидатську дисертацію, у 2010 р. докторську дисертацію, у 2013 р. отримав атестат професора кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін.

Зі студентських років С.В. Корновенко брав активну участь у науковій роботі. Станом на 29. 04. 09 р. автор понад 200 наукових праць, відповідальний секретар фахового видання з історії ,,Український селянин», співголова оргкомітету науково-практичних конференцій з інтелектуальної власності.

У 2007-2009 рр. Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених. У 2010 році Стипендіат Верховної Ради України для молодих талановитих учених.

Упродовж 2003-2013 рр. вчений секретар, з 2013 р. голова спеціалізованої вченої ради  із захисту кандидатських дисертацій, із 2015 р. голова спеціалізованої вченої ради К.73.053.01 із захисту докторських дисертацій у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.

Наукові дослідження С.В. Корновенка мають не тільки теоретичне, а й практичне значення.Упродовж першого семестру 2010-2011 навчального року С.В. Корновенко у співавторстві із Ю.С. Кононенком підготував до друку навчальний посібник „Вступ до інтелектуальної власності», рекомендований вченою радою Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Наступне видання посібника у 2012 році отримало гриф Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України.